Archive - Nov 26, 2008

Wordless WednesdayTurkeys at Gozzi's Farm, originally uploaded by Aldon.